messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle ข้อมูลองค์กร
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
1. สภาพทั่วไป (1) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ยกฐานะมาจากสภาตำบลวังลึกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ เชิงเขา มีเชิงเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก มีคลองแม่รำพันเป็นคลองสายหลัก ไหลผ่านทางทิศเหนือไปด้านทิศใต้ ไหลลงสู่ตำบลบ้านด่าน น้ำในคลอง ไม่ไหลตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเก็บน้ำได้ ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโปร่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

(2) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
(2.1) จัดให้มีและและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (2.2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (2.3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (2.4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2.5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2.6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (2.7) คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2.8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น (2.9) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2.10) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (2.11) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (2.12) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (2.13) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (2.14) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (2.15) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร (2.16) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (2.17) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (2.18) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (2.19) กิจการเกียวกับการพาณิชย์ (2.20) การท่องเที่ยว (2.21) การผังเมือง


image สถานที่ท่องเที่ยว
 
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
ถนนดี มีไฟฟ้า หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก