องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box คณะผู้บริหาร
นายสัญญา น้อยผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โทรศัพท์ : 08-9562-1860
นายเถาวัลย์ นิ่มมั่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-32743058
นายไพบูลย์ อุ่นนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-7985-8829
นายพิน อยู่คร
เลขานุการ
โทรศัพท์ : 08-9562-8909
นางปาลิณีย์ ชัยพิริยดำรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โทรศัพท์ : 08-1886-1552
นายอนุสร ประมูลสิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โทรศัพท์ : 08-9563-5506
account_box สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
นายสมชาย เก็บนิล
ประธานสภา อบต. วังลึก
โทรศัพท์ : 09-0202-0356
นายนกเล็ก พรมสุข
รองประธานสภา อบต. วังลึก
โทรศัพท์ : 06-1323-1511
นางปาลิณีย์ ชัยพิริยดำรงค์
เลขานุการสภา
โทรศัพท์ : 08-1886-1552
นายมานะ อบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทรศัพท์ : 08-7850-6293
นายคมสัน พรมวงษ์
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 3
โทรศัพท์ : 06-4005-2134
นายประภาส สุขอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 09-3032-9724
นางสงคราม ทั่งโต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ : 08-4621-7616
นายศรีชัง มาชู
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 7
โทรศัพท์ : 08-7194-0410
นายมานพ รักนาค
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 8
โทรศัพท์ : 08-9272-7344
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางปาลิณีย์ ชัยพิริยดำรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 08-1886-1552
นายอนุสร ประมูลสิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โทรศัพท์ : 08-9563-5506
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นายสุธน เพริ้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 08-1038-2424
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นางอรณิชา ชุลี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08-1786-3150
นางพรพรรณ ปรีปาน
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08-7178-3353
account_box สำนักปลัด
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นางนงค์นุช จันทร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-0765-4553
นางวาสนา แสงปุย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-6406-4655
นายพงษ์พิทักษ์ พรมปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 08-29955425
นางสาวชไมพร บุญยศ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 09-71318-778
นางสาววีระวรรณ พรพฤฒิพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 08-2884-7846
นางสาวอนันต์ ยองแตน
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-9026-9217
นางสาวสิริวรรณ พรมมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ : 08-0511-5065
นางสาวชลธิชา สมอนาค
ผู้ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 09-3051-7148
นางสาวทิพาวรรณ เขียวสีทอง
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 06-5058-9549
นางสาวนุชนาฎ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 09-8891-4948
นายอภิชาติ อ่อนสี
คนงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 09-2503-4216
นายพิทักษ์ ลีรัก
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 08-3005-4472
นายธวัช ปานยิ้ม
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 09-7964-8034
นายธันยธรณ์ อยู่นคร
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 09-0202-7681
นายยุทธพงศ์ เพชรสุข
คนงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 08-2162-1166
นายวารินทร์ โกสุม
ภารโรง
โทรศัพท์ : 08-7992-2090
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ ปรีปาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-7178-3353
นางสาวปัทธมา อ้นมั่น
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 08-4381-6326
นายไกรวุธ วังใน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 09-6993-3931
นางสาวอัญชลี จันทร์มณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรศัพท์ : 08-0115-3863
นางศิราพร สุริยะลังกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 08-9856-8237
นางสาวสุนิสา ก้อนหิน
ผู้ช่วยงานกองคลัง
โทรศัพท์ : 09-6459-3851
นางสาวกรรณิกา พุ่มชุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำข้อมูลจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 09-2795-5584
นางสาวทิพย์เกสร นุ่มเนื้อ
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และการจัดทำข้อมูลทรัพย์สิน
โทรศัพท์ : 09-3160-1944
นางสาวเกษราภรณ์ นิ่มมั่ง
ผู้ช่วยงานกองคลัง
โทรศัพท์ : 06-5008-2268
account_box กองช่าง
นายสุธน เพริ้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 08-1038-2424
นางสาวนาถฤดี คล้ายพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 08-7681-5139
นายนิธิดล สว่างเต็ม
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทรศัพท์ : 08-0681-1861
นางสาวยุวดี พัดแดง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 09-2246-1553
นายอนุสรณ์ ชื่นแจ้ง
คนงานทั่วไปประจำรถกระเช้า
โทรศัพท์ : 06-5475-7409
นายณัฐพงษ์ วงษ์จ่า
คนงานซ่อมแซมไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 06-4410-6567
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นางสาวสุพัตรา จันตะเรือง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-4538-4200
นางสาวฐิติมา แย้มเย็น
ผู้ช่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 06-31168571
นายพงศกร ลีรัก
คนงานปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 08-6300-9064
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอรณิชา ชุลี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08-1786-3150
นางณัฐกานต์ เข็มคง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 09-5307-0999
นางวันเพ็ญ อ้นเหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 08-9907-05510
นางสาวปวีณา สุขอ้น
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 08-9567-8943
นางสาวอริสา ศรีชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 08-2167-1767
นางสาวบุษยา ไคร้บุญโต
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทรศัพท์ : 09-9667-2038
นายวันชัย บุญคง
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 06-5806-9105
นางทอน คำปาน
คนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก