messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box สำนักปลัด
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นางนงค์นุช จันทร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-0765-4553
นางวาสนา แสงปุย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-6406-4655
นายพงษ์พิทักษ์ พรมปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 08-29955425
นางสาวชไมพร บุญยศ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 09-71318-778
นางสาววีระวรรณ พรพฤฒิพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 08-2884-7846
นางสาวอนันต์ ยองแตน
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-9026-9217
นางสาวสิริวรรณ พรมมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ : 08-0511-5065
นางสาวชลธิชา สมอนาค
ผู้ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 09-3051-7148
นางสาวทิพาวรรณ เขียวสีทอง
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 06-5058-9549
นางสาวนุชนาฎ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 09-8891-4948
นายอภิชาติ อ่อนสี
คนงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 09-2503-4216
นายพิทักษ์ ลีรัก
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 08-3005-4472
นายธวัช ปานยิ้ม
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 09-7964-8034
นายธันยธรณ์ อยู่นคร
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 09-0202-7681
นายยุทธพงศ์ เพชรสุข
คนงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 08-2162-1166
นายวารินทร์ โกสุม
ภารโรง
โทรศัพท์ : 08-7992-2090

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก