messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอรณิชา ชุลี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08-1786-3150
นางณัฐกานต์ เข็มคง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 09-5307-0999
นางวันเพ็ญ อ้นเหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 08-9907-05510
นางสาวปวีณา สุขอ้น
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 08-9567-8943
นางสาวอริสา ศรีชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 08-2167-1767
นางสาวบุษยา ไคร้บุญโต
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทรศัพท์ : 09-9667-2038
นายวันชัย บุญคง
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 06-5806-9105
นางทอน คำปาน
คนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก