messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางปาลิณีย์ ชัยพิริยดำรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 08-1886-1552
นายอนุสร ประมูลสิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
โทรศัพท์ : 08-9563-5506
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นายสุธน เพริ้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 08-1038-2424
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นางอรณิชา ชุลี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08-1786-3150
นางพรพรรณ ปรีปาน
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08-7178-3353

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก