messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองช่าง
นายสุธน เพริ้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 08-1038-2424
นางสาวนาถฤดี คล้ายพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 08-7681-5139
นายนิธิดล สว่างเต็ม
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทรศัพท์ : 08-0681-1861
นางยุวดี พัดแดง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 09-2246-1553
นายอนุสรณ์ ชื่นแจ้ง
คนงานทั่วไปประจำรถกระเช้า
โทรศัพท์ : 06-5475-7409
นายณัฐพงษ์ วงษ์จ่า
คนงานซ่อมแซมไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 06-4410-6567
นายเจษฎากร หอมหวาน
ผู้ช่วยงานสำรวจและเขียนแบบ
โทรศัพท์ : 06-2257-7025

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก