messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ ปรีปาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-7178-3353
นางสาวปัทธมา อ้นมั่น
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 08-4381-6326
นางสาวอัญชลี จันทร์มณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรศัพท์ : 08-0115-3863
นางศิราพร สุริยะลังกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 08-9856-8237
นางสาวสุนิสา ก้อนหิน
ผู้ช่วยงานกองคลัง
โทรศัพท์ : 09-6459-3851
นางสาวกรรณิกา พุ่มชุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำข้อมูลจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 09-2795-5584
นางสาวทิพย์เกสร นุ่มเนื้อ
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และการจัดทำข้อมูลทรัพย์สิน
โทรศัพท์ : 09-3160-1944
นางสาวเกษราภรณ์ นิ่มมั่ง
ผู้ช่วยงานกองคลัง
โทรศัพท์ : 06-5008-2268

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก