ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ วัน (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง