ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลวังลึก (กิจกรรมสานชะลอมไม้ไผ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง