ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

สำนักงานปลัด อบต.

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต. วังลึก

 

     1
นางสาวธัญสิริ  เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

   นช

     จีน

 

 พี่แต.......................

 นางนงนุชค์  จันทร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุทิพย์  กลิ่นขจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   นางวาสนา  แสงปุย     
นักพัฒนาชุมชน
 

                                                                                   

   

 พี่ปุ  พี่11  พี่ทิด  พี่22       พี่โรส

นางสาววีระวรรณ  พรพฤฒิพงศ์

ผู้ช่วยเจ้าหนาที่ธุรการ

นายไพริน  อุ่นนุช

พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์  หล่ายแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

นายวารินทร์  โกสุม

ภารโรง

 นางสาวบุษยา ไคร้บุญโต

ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

 

    

 

  พี่แฮว

 

 พี่ส้ม  พี่33  พี่สุ  พี่44 อาเฟย 

นางสาวอนัน  ยองแตน

คนงานทั่วไป

นางสาวสุรีวรรณ  หมื่นรัก

ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน

  นายอนุสรณ์  อำ่อุ่น     

คนงานประจำรถน้ำ

นางสาวสิริวรรณ  พรมมี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

   นายธวัช  ปานยิ้ม    

 คนงานประจำรถน้ำ

นางสาวชลธิชา สมอนาค

ผู้ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล

 

 

                                                                   พี่เจมส์

                                                                         นายอภิชาติ อ่อนสี

                                                                      คนงานปฏิบัติงานป้องกัน

                                                                      และบรรเทาสาธารณภัย