ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กองการศึกษา

                                                                                                                    บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                                                                                                         พนอง
                                                                                                                              นางอรณิชา   ชุลี
 นักวิชาการศึกษา   รักษาราชการแทน
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 ณฐกานต

 

วนเพญ

 

ม

พี่เพิง

 สุทิน 

พี่ขนุน

นางณัฐกานต์ เข็มคง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางวันเพ็ญ อ้นเหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
น.ส.ปวีณา สุขอ้น
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 นางสาวศศิธร  อ่วมบุตร
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
     นางสาวอริสา  ศรีชัย    
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
       นายสุทิน  ใจรัก     
คนงานทั่วไป
นางสาววรรณวิภา คงปาน
ผู้ช่วยงานด้านการศึกษา