ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กองสาธารณสุข

 
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 ธัญสิริ
นางสาวธัญสิริ   เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

    พี่เปิ้ลใช้จริง (1) พี่โอ๊ต 
        นางสาวฐิติมา แย้มเย็น
ผู้ช่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          นายพงศกร ลีรัก

คนงานปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข