ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กองช่าง

บุคลากรกองช่าง

 

    

ช่างธน
นายสุธน   เพริ้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 


DSC00128
    พี่zin      ธานินทร์     y
นายเอกรัตน์   ปรีปาน
นายช่างโยธา
นางสาวนาถฤดี   คล้ายพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิธิดล   สว่างเต็ม
ผู้ช่วยช่างโยธา
    นางสาวยุวดี  น้อยผล   
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     พีั่วันชัย      พี่อนุสรณ์      พี่อภินันต์

               นายวันชัย บุญคง

                 คนงานทั่วไป

          นายอนุสรณ์ ชื่นแจ้ง
      คนงานทั่วไปประจำรถกระเช้า

           นายอภินันต์ จับเฟือย

               คนงานทั่วไป