ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กองคลัง

บุคลากรกองคลัง

 

 

 

 

 

 
 
 นางรฐา   โปร่งอนันต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

  พรพรรณ
   DSC00126
นางพรพรรณ   ปรีปาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปัทธมา อ้นมั่น
นักวิชาการพัสดุ

 

      อัญ     ตาย  พี่กวาง  พี่อ้อย      พี่่กรรณิกา
        น.ส.อัญชลี   จันทร์มณี
          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

       นางศิราพร สุริยะลังกา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

        นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทอง

            ผู้ช่วยงานกองคลัง

     นางสาวสุนิสา ก้อนหิน 

        ผู้ช่วยงานธุรการ

          นางสาวกรรณิกา พุ่มชุ่ม

         พนักงานนักสำรวจภาคสนาม