ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 
    
3nd
นายวันเฉลิม พรมมั่น 
ประธานสภา อบต. วังลึก
                       

 

   4ny
ป
       นายนิวัฒน์ อบแก้ว
     รองประธานสภา อบต.
นางปาลิณีย์  ชัยพิริยดำรงค์ 
เลขานุการสภา

 

 

 

1เล็ก

   

 2p

   

    3n  

 

 4p

 

  5ทัศ

 
    นายนกเล็ก  พรมสุข
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
      น.ส.วิไลวรรณ  อยู่กิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 
     นายมานะ  อบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 3
  นายประภาส  สุขอ้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายสุทัศน์ จางวางคง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

  

6ch 7pom

   

7แอล  

8np
 
 
   นายสมชาย  เก็บนิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
    นายสุที  แย้มเมล์
   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
     นายศรีชัง มาชู
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
     นายมานพ  รักนาค
   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8