ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 

 

          นายก
นายสัญญา  น้อยผล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
 
 

                         

       รองวัล      ไพบูลพิน
           นายเถาวัลย์  นิ่มมั่ง
    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
        นายไพบูลย์ อุ่นนุช    
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
          นายพิน  อยู่คร
            เลขานุการ