ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

แผนชุมชน หมู่ที่ 6

แผนชุมชน หมู่ 6 บ้านวังลึก

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่ 6 บ้านหนองตม

 

                        บ้านหนองตมมีหนองน้ำเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านหนองนี้อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1,500 เมตร มีขนาดความกว้างประมาณ 3 ไร่เศษเมื่อก่อนนั้นมีชาวบ้านมาอยู่กันเพียงไม่กี่ครอบครัวมาพักแรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและก็ได้อาศัยหนองน้ำหนองนี้เป็นที่พึ่ง พอถึงฤดูแร้งน้ำก็เริ่มแห้งเหลือน้อยก็เริ่มมีโครนตมมากชาวบ้านเลยเรียกว่าหนองตม ต่อมาชาวบ้านเหล่านี้ก็ได้จับจองที่ดินบุกรุกป่าทำไร่ทำนาและก็ปลูกสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยแบบถาวร และมรผู้มาอาศัยมากขึ้นเรื่อยๆเลยกลายเป็นหมู่บ้านหนองตมจนทุกวันนี้

                                บ้านหนองตมเดิมเป็นหมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน ต่อมาวังลึกได้แยกเป็นตำบลวังลึก บ้านหนองตมเป็นหมู่ที่ 6 ของตำบลวังลึก ตำบลวังลึกมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน คือ

                                1.บ้านวังลึก

                                2.บ้านใหม่ฝั่งคลอง

                                3.บ้านสองชั้น

                                4.บ้านหนองสองตอน

                                5.บ้านหนองป่าแต้ว

                                6.บ้านหนองตม

                                7.บ้านหนองตูม

                                8.บ้านชะลาด

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

                                1.ทิศเหนือ                            ติดต่อ หมู่บ้านชะลาดและตำบลตลิ่งชัน

                                2.ทิศตะวันใต้                       ติดต่อ   ตำบลหนองหญ้าปล้อง

                                3.ทิศตะวันออก                    ติดต่อ บ้านหนองตูมและบ้านหนองป่าแต้ว

                                4.ทิศตะวันตก                      ติดต่อ ตำบลโปร่งแดงและตำบลหนองหญ้าปล้อง

ลักษณะภูมิประเทศ

 

                                ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูง เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบรุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรด้านปลูกพืช

 

ลักษณะภูมิอากาศ

 

                                เป็นไปและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 3 ฤดู   คือ ฤดูร้อน   ฤดูฝน ฤดูหนาว

ประชากร/ครัวเรือน (ทะเบียนบ้านราษฎรและ จปฐ.)

 

                                มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน

                                มีจำนวนประชากรทั้งหมด   626 คน

                                ชาย   317 คน

                                หญิง 309 คน

อาชีพหลัก/อาชีพรอง

                                อาชีพหลัก คือ ทำการเกษตรด้านปลูกพืช เช่น ทำข้าว และทำไร่

                                อาชีพรอง คือ   เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโคพื้นเมือง

ข้อมูลแหล่งน้ำ

                                บ่อน้ำตื้น               30 บ่อ

                                บ่อบาดาล              4 บ่อ

                                คลอง                      1 แห่ง

                                สระ                        3 แห่ง

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

                                1.นายชาญ            นิ่มมั่ง                    ผู้ใหญ่บ้าน

                                2.นายรุ่ง                                ทรัพย์ภู่                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                3.นายอภิชาติ       อุ่นนุช                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                                1.นางบุญเถียน       พ่วงจีน        ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

                                2.นางใบเตย         ขันแก้ว           ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

คณะกรรมการหมู่บ้าน

                                1.นางรำจวน        แน่งน้อย

                                2.นายสังข์             ทรัพย์เพชร

                                3.นายสังข์             โคสอน

                                4.นายสมศักดิ์       นิ่มมั่ง

                                5.นายเถาวัลย์       นิ่มมั่ง

                                6.นายชาญ            นิ่มมั่ง

                                7.นางชีพ              สร้อยเพชร

                                8.นายอภิชาติ       อุ่นนุช

อปพร.

 

                                1.นายวิเวก            นิ่มมั่ง

                                2.นายไฉน            นิ่มมั่ง

                                3.นายชุม               ขันแก้ว

                                4.นายดวง             แป้นแจ่มจาก

                                5.นายยุ้ง                ไพรโต

                                6.นายสนาม         นิ่มมั่ง

                                7.นายสมชาย       เก็บนิล

 

ตำรวจบ้าน

                                1.นายอภิชาติ       อุ่นนุช                                    3.นายฉลวย          สร้อยเพชร

                                2.นายสังข์             ทรัพย์เพชร                           4.นายสมเจตน์     นิ่มมั่ง

                               

หมอดิน

 

                                1.นางนิภา            ใจรัก

อาสาปศุสัตว์

                                1.นายนงค์            นิ่มมั่ง

                                2.นายสมชาย       ใจรัก

อสม.

                                1.นางนิภา            ใจรัก                                       2.นางรำจวน        แน่งน้อย

                                3.นางเครือใจ       พรมชมภู                              4.นางแจ๋ว             โคสอน

                                5.นายสมบัติ         พรมชมภู                              6.นางใจดาว         นุ่มมั่ง

                                7.นางชีพ              สร้อยเพชร                            8.นางเรณู             อุ่นนุช

                                9.นางทองอยู่        มงคลเลศ                               10.นางแจ๋ว           เกิดเผือก

                                11.นายเชาว์          เงินแก้ว                                 12.นางเดือน        เขียวสีทอง

                                13.นายไฉน          นิ่มมั่ง                                    14.นายไพรโรจน์   นกอินทร์

คณะกรรมการแม่บ้าน/กพสม.

 

                                1.นางนิภา            ใจรัก                                       2.นางรำจวน        แน่งน้อย

                                3.นางเครือใจ       พรมชมภู                              4.นางแจ๋ว             โคสอน

                                5.นางศรีวอน       นิ่มมั่ง                                    6.นางใจดาว         นุ่มมั่ง

                                7.นางชีพ              สร้อยเพชร                            8.นางเรณู             อุ่นนุช

                                9.นางบุญเทียม    เมืองแก้ว                               10.นางสนธยา     จันทวงค์

                                11.นางเรณู           พานิช                                    12.นางเสาร์          ทรัพย์ภู่

                                13.นางบุญเถียน พ่วงจีน                                  14.นางนิด            พรมชมภู

                                15.นางสว่าง         ใจรัก

รายชื่อ ป.ป.ส. ประจำหมู่บ้าน

                                1.นายชาญ            นิ่มมั่ง                                    2.นายอภิชาติ       อุ่นนุช

                                3.นายรุ่ง                                ทรัพย์ภู่                                  4.นายต้อย             นิ่มมั่ง

                                5.นายบุญชุบ        ขันแก้ว                                  6.นายสังข์             โคสอน

                                7.นายบัว               แน่งน้อย                               8.นายสังข์             ทรัพย์เพชร

                                9.นายสมชาย       นิ่มมั่ง                                    10.นายสุรินทร์    มามาก

                                11.นางเดือน        เขียวสีทอง                            12.นายเชาว์          เงินแก้ว

                                13.นายประสิทธิ์  อยู่นาน                                 14.นายเถาวัลย์     นิ่มมั่ง

                                15.นายสมศักดิ์    หิมวันต์                                 16.นายเพ่ง           ปันใจ

                                17.นายทองเพียร ก้อนแก้ว                              18.นายบน            สุขปลั่ง

                                19นางทองขัน      เกิดเผือก                                20.นายสมเจตน์   นิ่มมั่ง

                                21.นายสนาม       นิ่มมั่ง                                    22.นายสมชาย     เก็บนิล

                                23.นายยุ้ง              ไพรโต                                   24.นายวิเวก          นิ่มมั่ง

                                25.นายฉลวย        สร้อยเพชร

รายชื่อผู้นำ อ.ช.

                                1.นายเถาวัลย์       นิ่มมั่ง

                                2.นายสมชาย       ใจรัก

                                3.นางแจ๋ว             โคสอน

                                4.นางเสวียน        นิ่มมั่ง

ข้อมูลทะเบียนกองทุนต่างๆ

 

                                โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (ก.ข.ค.จ.)

                                หมายเลขบัญชี 404 – 2 – 25069 – 8

                                ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านด่านลานหอย

                                จำนวนเงินทั้งหมด 307,342   บาท

คณะกรรมการ ก.ข.ค.จ.

                                1.นายชาญ            นิ่มมั่ง

                                2.นายอภิชาติ       อุ่นนุช

                                3.นายรุ่ง                                ทรัพย์ภู่

                                4.นายสังข์             โคสอน

                                5.นางรำจวน        แน่งน้อย

                                6.นายเถาวัลย์       นิ่มมั่ง

                                7.นายสมศักดิ์       นิ่มมั่ง

                                8.นายต้อย             นิ่มมั่ง

                                9.นายสังข์             ทรัพย์เพชร

ศักยภาพของชุมชน /หมู่บ้าน

                                มีการปกครองอย่างมีคุณภาพและสงบเรียบร้อยและมีความร่วมมือสามัคคีกันดีและปลอดยาเสพติด ด้านการพัฒนาทุกครอบครัวให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

สภาพปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน (เรียงลำดับความสำคัญ)

                                ลำดับความสำคัญของหมู่บ้านมีดังนี้

                                1.เรื่องการคมนาคมไม่สะดวก เนื่องด้วยระยะทางหลักจากบ้านหนองจิกตีนเนินหมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง ผ่านบ้านหนองตมหมู่ 6 ถึงหมู่ 8 ตำบลวังลึก เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ยังเป็นถนนดินลูกรังพอถึงช่วงฤดูฝนถนนพังชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก พอช่วงฤดูแร้งก็ทำให้เกอดฝุ่นละอองอย่างมากทำให้เกิดปัญหามลพิษและความสกปรกอย่างมากและการสัญจรไม่สะดวก

                                2.เรื่องแหล่งน้ำการเกษตร เนื่องด้วยหมู่บ้านหนองตมหมู่ 6 ยังขาดแหล่งน้ำอีกมากต้องใช้น้ำจากธรรมชาติ (น้ำฝน) ทำการเกษตรเพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ เช่น สระ ฝาย และบ่อน้ำการเกษตร

                                3.เรื่องประชาสัมพันธ์หรือข่าวสารต่างๆ เนื่องจากบ้านหนองตมหมู่ 6 ยังขาดหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย จึงทำให้ประชาชนไม่ค่อยได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ และเป็นความลำบากกับผู้น้ำท้องถิ่นที่จะประชาสัมพันธ์และข่าวสารกับประชาชน

สาเหตุแนวทางการแก้ไขปัญหา

                                สาเหตุส่วนใหญ่ราษฎรในหมู่บ้านฐานะยากจนไม่มีทุนทรัพย์ที่จะมาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะต้องใช้งบประมาณสูงมากและยังขาดเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่จะดำเนินโครงการเหล่านี้ได้

โครงการที่แก้ไขปัญหา

                                1.โครงการสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองจิกตีนเนินหมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้องผ่านบ้านหนองตมหมู่ 6 ถึงบ้านชะลาดหมู่ 8 ตำบลวังลึก

                                2.โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำดื่มน้ำใช้

                                                2.1.สร้างฝายน้ำล้นคลองกลางดงจำนวน 2 แห่ง

                                                2.2.ขุดสระเก็บน้ำขนาด 2 ไร่ลึก 6 เมตร 1 แห่ง

                                                2.3.ขุดบ่อน้ำตื้นเพื่อเป็นน้ำดื่มน้ำใช้จำนวน 3 บ่อ

                                3.โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ

ปัญหาที่ต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกให้แก้ไขปัญหา

                                อยากให้หน่วยงานของรัฐช่วยจัดสรรเงินงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยเหลือโครงการต่างๆที่ได้เรียงลำดับความสำคัญไว้นั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับราษฎรหลายๆหมู่บ้าน

แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

1. การคมนาคม

                        (1) ซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสาย

                        (2) ก่อสร้างถนนลาดยาง (ต่อจาก 500 เมตร เดิม) ระยะทาง 1,000 เมตร   (อันดับ 1)

                        (3) ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองกลางดง ระยะทาง 400 เมตร

                        (4) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายทองเพียร ก้อนแก้ว พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม ระยะทาง 1,000 เมตร

 

2. น้ำอุปโภค - บริโภค

                        (1)   ฝายน้ำล้น ไร่นายทองสุข คลองกลางดง 3 จุด   (อันดับ 2)

                        (2) ขุดคลองส่งน้ำต่อจาก มิยาซาวา 500 เมตร กว้าง 1 เมตร   (อันดับ 4)

                        (3) ขุดลอกคลองลานไข่น้ำ กว้าง 18 เมตร ยาว 1,000 เมตร   (อันดับ 3)

                        (4) ฝายน้ำล้นลานไข่น้ำ 2 จุด

                        (5) ประตูปิดเปิดน้ำ คลองส่งน้ำ มิยาซาวา

                        (6) สระน้ำ นานางหล่อ เสือชิต

 

3. ด้านการเกษตร

                        (1) เมล็ดพันธ์หญ้า กินนี่สีม่วง

                        (2) เมล็ดพันธ์ข้าว หอมมะลิ

 

4. ด้านไฟฟ้า

                        (1) ไฟรายทาง 5 จุด

                        (2) ขยายเขตไฟฟ้าสายหลังวัด ระยะทาง 300 เมตร

                        (3) เสียงตามสาย

                        (4) ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายประธาน สอนโต

 

5. ด้านการศึกษา

                        (1) ขอสนับสนุนทุนการศึกษา  

                        (2) ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก

 

6. ด้านสาธารณสุข

                        (1) ป้องกันโรคไข้เลือดออก ,พิษสุนัขบ้า ,โรคติดต่ออื่น ๆ

                        (2) สร้างสถานีอนามัย

 

7. วัฒนธรรม ประเพณี

                        - ประเพณี เข้าพรรษา – ออกพรรษา ลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 

8. การประมง

                        - พันธุ์ปลา ปลาดุก , ปลาสลิด ,ปลาทับทิม

 

9. สิ่งแวดล้อม

                        (1) ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

                        (2) เตาเผาขยะ

 

10. ส่งเสริมอาชีพ

                        -   ทำน้ำยาซักผ้า (โครงการเศรษฐกิจพอเพียง)   (อันดับ 5)

 

11. ปัญหาอื่น ๆ

                        - เอกสารสิทธิที่ดิน