ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

แผนชุมชน หมู่ที่ 1

 

แผนชุมชน หมู่ 1 บ้านวังลึก

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่ 1 บ้านวังลึก

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านวังลึกนั้น จริง ๆ แล้วชื่อ “วังลึก” ที่เรียกกันนั้นเรียกตามวังน้ำ ที่อยู่ในคลองแม่ลำพัน โดยสันนิฐานว่า วังน้ำที่อยู่ในหมู่บ้านวังลึกนั้น เป็นวังน้ำที่ลึกมากจึงตั้งชื่อหมู่บ้านที่อยู่บริเวณวังน้ำนี้ว่า บ้านวังลึก เดิมที่เดี่ยวอยู่ในเขตเดียวดับตำบลตลิ่งชัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านวังลึก

หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน

หมู่ที่ 3 บ้านวังหาด

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน

หมู่ที่ 5 บ้านลานกระบือ

สาเหตุที่ชื่อตำบลครั้งแรก      เป็นตำบลตลิ่งชันนั้นเพราะกำนันคนแรกเป็นคนหมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน จึงใช้ชื่อบ้านตลิ่งชัน ใช้ชื่อบ้านของกำนันเป็นชื่อของตำบล

 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

                               

                                1.ด้านทิศเหนือ                    ติดต่อ ตำบลตลิ่งชัน

                                2.ด้านทิศใต้                          ติดต่อ หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก

                                3.ด้านทิศตะวันออก            ติดต่อ หมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง และ หมู่ 3 บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก

                                4.ด้านทิศตะวันออก            ติดต่อ หมู่ 7 บ้านหนองตูม ตำบลวังลึก

 

การปกครอง (การแบ่งคุ้มต่าง ๆ )

มีทั้งหมด 13 คุ้ม

 

คุ้มที่ 1 สายธารน้ำใจ

นายสนาม             สระแก้ว                นายชวน                ครุฑเกตุ

 

คุ้มที่ 2 สายสัมพันธ์ริมคลอง

นางเส็ง                  รักอาจ                    นายบวบ                สุขอ้น

 

คุ้มที่ 3 ประชาร่วมใจ

นายกมล                แสงสว่าง              นางสำรวน           จ้อยม่วง

 

คุ้มที่ 4 โพธิ์งามพัฒนา

นายกรด                 เข็มคง                    นายบรรพต           ยมนา

 

คุ้มที่ 5 ราษฎรพัฒนาต้านยาเสพติด

นายชินกร             จ้อยม่วง                 นายบุญลือ            ผลฟัก

คุ้มที่ 6 ซอยสุขสันต์

นายฉลอง              จิ๋วนารายณ์            นายประเทือง       แย้มเมล์

 

คุ้มที่ 7 ไมตรีจิตรพัฒนา

นายสนธยา           สังข์เรือง               นายเชิญ                                อินน้ำลืม

 

คุ้มที่ 8 แสงตะวันปลอดยาเสพติด

นายประดับ           ไทยมี                     นายสมศักดิ์          ทรัพย์เพชร

 

คุ้มที่ 9 บ้านเหนือพัฒนาต้านยาเสพติด

นายจันทร์             เขียวศาสตร์           นายอำนวย            กฐินหอม

 

คุ้มที่ 10 ก้าวหน้าต้านยาเสพติด

นางดรุณี                ดีกัน                       นางสาวจำเริญ     ทิพย์ขำ

 

คุ้มที่ 11 ร่วมใจต้านภัยพัฒนา

นางประโลม        พรมสุข

 

คุ้มที่ 12 หยาดฝนล้างยาเสพติด

นายชัน                  อิ่มสีนาค               นายธนวุฒ            แสงสว่าง

 

คุ้มที่ 13 สุขสันต์พัฒนาต้านยาเสพติด

นางน้ำอ้อย           อ่ำอุ่น                     นายเดช                 ใจวงค์ก้อน

 

ประชากร/ครัวเรือน (ทะเบียนบ้านราษฎรและ จปฐ.)

 

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 241 ครัวเรือน   ชาย 466 คน หญิง 483 คน รวม 949 คน

 

อาชีพหลัก/อาชีพรอง

 

                                อาชีพหลัก คือ ทำไร่ ทำนา และรับจ้าง

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

                                คลอง                      -มีคลองแม่ลำพัน

                                                                -มีคลองแสลงพัน

                                สระ                        -มีทั้งหมด 15 ลูก

                                บ่อน้ำตื้น               -มีทั้งหมด 42 บ่อ

                                บ่อบาดาล              -มีทั้งหมด 3 บ่อ

ทำเนียบกำนัน

 

1.กำนันแก้ว                         หนานกูล                               2.กำนันตั้ว                            อ่ำอุ่น

3.กำนันบุญ                          เม่นแม่สลิด                          4.กำนันเถื่อน                       ลบเลื่อน

5.กำนันม่อง                         หมื่นเข็ม                               6.กำนันมลคล                      บุญคล่ำ

7.กำนันทองพา                    อิ่มเที่ยง                                 8.กำนันโท                            สุขอ้น

9.กำนันดำรงค์                     อิ่มเทียง                                 10.กำนันโตก                       พละทรัพย์

11.กำนันประดิษฐ์              ชื่นแจ้ง

โดยมาแยกออกเป็นตำบลวังลึก ในปี พ.ศ.2525 กำนันคนแรก คือ กำนันดำรงค์ อิ่มเที่ยง

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

1.นายสมเกียรติ                   ลีรัก

2.นายสมชาย                      อ่วมบุตร 

คณะกรรมการหมู่บ้าน

 

1.นายสวิตต์                          เพ็งพี                      2.นายชวน                            ครุฑเกตุ

3.นายลาด                             อ่วมบุตร                4.นางบุญมา                         อ่วมบุตร

5.นายเอนก                           เอมอิ่ม                   6.นายนาวิน                          สังข์ทอง

7.นายสิทธิชัย                       สุขอ้น                    8.นายสุชิน                           จ้อยม่วง

9.นายชัน                              อิ่มสีนาค

 

อปพร.

 

1.นายสวิตต์                          เพ็งพี                      2.นายปัญญาธรณ์               จาดเมือง

3.นายแดง                             บุตรชน                  4.นายเที่ยง                            สุขอ้น

5.นายฉลอง                          จิ๋วนารายณ์            6.นายประถม                       ปัญทะนา

 

ตำรวจบ้าน

 

1.นายโชติ                             อ่วมบุตร                2.นายกม                               ดีกน

3.นายวีระ                             ไทยมี                     4.นาย                                     สังข์เรือง

5.นายทอย                             ดีกัน                       6.นายประเทือง                   แย้มเมล์

7.นายสมเกียรติ                   ลีรัก

หมอดิน

นายประดับ           ไทยมี

 

อาสาปศุสัตว์

 

1.นายลาด             อ่วมบุตร

2.นายสมพร         แสงสว่าง

 

อสม.

 

1.นายชวน                            ครุฑเกตุ                                 2.นางเพยาว์                         สุขอ้น

3.นางบุญมา                         อ่วมบุตร                                4.นางสลัด                            สังข์เรือง

5.นายประดับ                       ไทยมี                                     6.นางจันทร์                          จ้อยม่วง

7.นางจันทร์ฟอง                 อิ่มเที่ยง                                 8.นางอังศุซวาล                   ไทยมี

9.นางบันเทิง                        ดวงแก้ว                                 10.นางรัตนา                        ดีกัน

11.นางจันทร์หม่อง            ทั่งโต                                      12.นางวันดี                          อ่ำอุ่น

13.นางสำรวน                     จ้อยม่วง                                 14.นายประเทือง                 แย้มเมล์

15.นายลำพึง                        วงค์จ๋า                                    16.นางสมพร                       สุขอ้น

17.นางจำเลียง                     เอมอ่ำ                                    18.นางเยาว์เรศ                    สระแก้ว

 

กองทุนบ้านวังลึก หมู่ที่ 1

 

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร (บัญชี 1) 04 – 2601 – 20 – 091203 – 5 ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย จำนวนเงินทั่งหมด เดือน พฤษภาคม 2547 1,074,849.97 บาท

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร (บัญชี 2 สัจจะ) 04 – 2601 – 20 – 091202 – 6 ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย จำนวนเงินทั้งหมด ประมาณ 100,000 บาท

คณะกรรามการ 15 ท่าน

                1.นายกรด                             เข็มคง                                    ตำแหน่ง                ประธาน

                2.นายปัญญาธรณ์                จาดเมือง                                ตำแหน่ง                รองประธาน

                3.นายทองพัน                      แสงสว่าง                              ตำแหน่ง                เลขานุการ

                4.นางเยาวเรศ                      สระแก้ว                                ตำแหน่ง                ผู้ช่วยเลขา

                5.นางนัฐกานต์                    คงนุ่น                                    ตำแหน่ง                เหรัญญิก

                6.นางน้ำอ้อย                        เฉยชู                                      ตำแหน่ง                ผู้ช่วยเหรัญญิก

                7.นางสายทร                        สุขกมลกูล                             ตำแหน่ง                ผู้ช่วยเหรัญญิก

                8.นางสลัด                            สังข์เรือง                               ตำแหน่ง                ผู้ช่วยเหรัญญิก

                9.นายลาด                             อ่วมบุตร                                ตำแหน่ง                ประชาสัมพันธ์

10.นางเส็ง                            รักอาจ                                    ตำแหน่ง                ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

                11.นายชวน                          ครุฑเกต                                 ตำแหน่ง                ปฏิคม

                12.นางบุญธรรม                 เพ็งพี                                      ตำแหน่ง                ผู้ช่วยปฏิคม

                13.นางแดง                           บุตรชน                                  ตำแหน่ง                กรรมการ

                14.นายชัน                            อิ่มสีนาค                               ตำแหน่ง                กรรมการ

                15.นางวันดี                          อ่ำอุ่น                                     ตำแหน่ง                กรรมการ

                มีสมาชิกทั่งหมด 168 คน

รายการกองทุนสงเคราะห์

 

                คณะกรรมการ 5 คน

                1.นางสวิตต์                          เพ็งพี                      ประธาน

                2.นางประโลม                     พรมสุข                  รองประธาน

                3.นางสายทร                        สุขกมลกุล             เลขา ฯ

                4.นางสำรวน                        จ้อยม่วง                 กรรมการ

                5.นางสายชล                        ลีรัก                        กรรมการ

                มีเงินทั้งหมด   24,000 บาท

แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

 

1. การคมนาคม

                        (1) ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินอีแซว ระยะทาง 300 เมตร  (อันดับ 1)

                        (2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ 1 - หนองตูม ระยะทาง 5,000 เมตร   (อันดับ 2)

                        (3) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโปง ระยะทาง 3,000 เมตร

                        (4) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองไผ่ล้อม ระยะทาง 5,000 เมตร   (อันดับ 5)

                        (5) ปรับปรุงถนนลูกรังทุกซอยในหมู่บ้าน

                        (6) ปรับปรุงถนนริมคลองแสลงพัน ระยะทาง 8,000 เมตร พร้อมลูกรัง

                        (7) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาบวบ ระยะทาง 1,000 เมตร

                        (8) ก่อสร้างถนน คสล. ทุกซอยในหมู่บ้าน 5 ซอย

                       

2. น้ำอุปโภค - บริโภค

                        (1) เครื่องกรองน้ำประปา   (อันดับ 4)

                        (2) ขุดสระเก็บน้ำ หนองมะค่า บริเวณที่นางจำปี แสงสว่าง จำนวน 2 ไร่

                        (3) ขุดสระเก็บน้ำ บริเวณที่นางดรุณี ดีกัน จำนวน 5 ไร่

                        (4) ขุดบ่อน้ำตื้น บริเวณที่นางรุ่งรัตน์

                        (5) ขุดสระเก็บน้ำ บริเวณที่นางเล็ก คุ้มครอง จำนวน 2 ไร่

 

3. ด้านการเกษตร

 

4. ด้านไฟฟ้า

                        (1) ไฟรายทาง

                        (2) ขยายเขตไฟฟ้า สายเนินอีแซว จำนวน 3 ต้น หมู่ 1 ในบ้าน

                        (3) ขยายเขตไฟฟ้าทุกซอยในหมู่บ้าน

 

5. ด้านการศึกษา

                        - ขอสนับสนุนทุนการศึกษา

 

6. ด้านสาธารณสุข

                        (1) ป้องกันโรคไข้เลือดออก , พิษสุนัขบ้า ,โรคระบาด

                        (2) จัดโครงการออกกำลังกาย

 

7. วัฒนธรรม ประเพณี

                        - ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา อาบน้ำผู้สูงอายุ แห่เทียนพรรษา

 

8. การประมง

                        - พันธุ์ปลา

 

9. สิ่งแวดล้อม

                        - เตาเผาขยะ  

 

10. ส่งเสริมอาชีพ

                        - โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง   (อันดับ 3)

 

11. ปัญหาอื่น ๆ

                        (1) ขอสนับสนุนงบประมาณ เวรยามหมู่บ้าน

                        (2) ขอสนับสนุนชุด อปพร. หมู่ 1, 2, 3