ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. บทนำ

                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน แผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินการของปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้น

 

                        แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ไม่ใช่แผนพัฒนา แต่เป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งได้รวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการดำเนินการจริงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกแบบบูรณาการ

 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

                        (1) เพื่อรวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการดำเนินการจริงในเขตพื้นที่

                        (2) เพื่อทราบรายละเอียดแผนงานและโครงการของแต่ละหน่วยงานในเขตพื้นที่

                        (3) เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐ จังหวัด และอำเภอ

                        (4) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน

                        (5) เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลของแผนงาน โครงการ ของปีงบประมาณ

 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 

                        3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                        3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ

 

                        จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ           

หน่วยงานอื่น

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


พิจารณาร่าง ฯ และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

                          ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

                                 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดย

ข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด / อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

 

 

 

 

 

                                 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

                                 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน

                                 ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1    บทนำ

1.2    วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3    ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4    ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

2.1    บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

2.2    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

                                 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงาน   (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล...............) ประจำปีงบประมาณ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

                        ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                        แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หากคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

                        ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ   (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,....)

 

                        แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                        แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทำดังนี้

                        1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

                        2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

                        3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

                        4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

                        ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  1. 1.ได้ทราบถึงแผนงานและโครงการที่ปฏิบัติจริงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล   วังลึก
  2. 2.เป็นการรวบรวมแผนงานและโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. 3.เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล
  4. 4.เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น     ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน
  5. 5.สะดวกในการติดตามประเมินผลของแผนงาน โครงการ ของปีงบประมาณ