ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กิจการสภา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1.ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญ ประจำปี 2563-2564 เขียนโดย Super User 1613
2.ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลา ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 3093
3.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 5474
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 เขียนโดย Super User 2270
5.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 เขียนโดย Super User 1627
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 เขียนโดย Super User 11057
7.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 303
8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 เขียนโดย Super User 268
9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 3 พ.ศ.2561) เขียนโดย Super User 329
-- ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.วังลึก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 127